Internet

Regels voor internetgebruik

 

Internetprotcol
Tips voor leerkrachten
Tips voor kinderen
Tips voor ouders

 
Internetprotocol:
1.      Ik mag alleen mijn voornaam gebruiken.
            Ik geef anderen nooit persoonlijke gegevens zoals mijn adres, mijn
             telefoonnummer, mijn e-mail adres, foto’s, wachtwoorden of het adres van mijn      
            ouders, van school of van andere bekenden, zonder toestemming van school of mijn    
ouders.
2.      Bij het gebruik van een zoekmachine gebruik ik normale woorden (zoektermen). Ik
            gebruik geen woorden die te maken hebben met grof woordgebruik, seks of
             geweld. Bij twijfel overleg ik met mijn meester of juf.
3.       Als ik iets tegenkom wat ik niet wil zien, zeg ik het tegen de meester/juf/ouders. Ik klik het weg (als het niet lukt vraag ik hulp).
4.      Als ik me vervelend voel door iets wat ik heb gezien, dan vertel ik dat aan iemand die ik vertrouw.
5.      Als ik niet weet of ik een website kan gebruiken, vraag ik raad aan de juf of de meester.
6.      Ik reageer niet op pesterijen, dreigementen of scheldpartijen en haal zelf ook niet van dit soort ‘geintjes’ uit via Internet.
7.      Ik blijf altijd vriendelijk en eerlijk en scheld niet (terug).
8.      Als er iets vervelends gebeurt, stop ik met internetten.
9.      Ik mail of bel niet zomaar met kinderen die ik van Internet ken, en spreek niet met ze af zonder dat mijn ouders dat weten.
10.   Onbekende mensen verwijder ik uit mijn MSN-contactlijst.
11.   Ik open nooit mailtjes van onbekenden.
12.   Ik verstuur geen viruswaarschuwingen en geen kettingbrieven.
13.   Spam en junkmail gooi ik meteen weg en ik reageer er nooit op.
14.   Ik verstuur geen anonieme mail.
15.   Ik verstuur geen flauwe grappen, dreigmail of hate-mail.
16.   Ik spreek met mijn juf of meester af op welk tijdstip en hoe lang ik op internet
            mag en van welke programma’s ik gebruik mag maken. Hierbij mag ik aan de
             instellingen van de programma’s niets veranderen.
     
Als ik dit protocol heb ondertekend en ik hou mij er toch niet aan, dan vervalt mijn
recht om op school te mogen internetten of e-mailen voor de periode die
mijn meester of juf aangeeft.
 
Ik begrijp waarom de school deze afspraken met mij wil maken en ik ben het
met deze afspraken eens.
 
Papendrecht, Handtekening:
……………………. (datum) ………………………………….

 
De bovenstaande regels hanteert de leerkracht voor het internetgebruik op school. De regels worden met de leerlingen besproken/ondertekend, die toegang hebben tot internet. De ouders krijgen ook een kopie van deze regels over veilig internetten.
 

 
Tips hoe digitaal pesten aan te pakken ( www.pestweb.nl)

Tips voor leerkrachten:
- Een open deur: neem digitaal pesten serieus!
- Praat met de leerlingen over de leuke en de minder leuke kanten van internet. Bespreek
 ook wat de leerlingen kunnen doen om pesten te voorkomen of te stoppen.
- De indruk bestaat dat kinderen zeer onzorgvuldig met hun wachtwoorden omspringen. Het
 wachtwoord is te eenvoudig, wordt te weinig veranderd en wordt zeer vlot gedeeld met
 vrienden die daar misbruik van maken als er ruzie is. Leer de kinderen daarom hun eigen
 wachtwoorden (voor accounts bij MSN maar ook voor accounts op school) zorgvuldig te
  bewaren. Leer ze ook dat inbreken op een account van een ander een strafbaar feit is.
 Vertel ze ook dat ze niet te snel hun e-mail adres weggeven. Probeer ze er van te
 doordringen dat het een privé-gegeven is, net als je adres en je telefoon¬nummer. Die zet
 je ook niet zomaar op internet.
 Probeer gepeste leerlingen te helpen door daders op te sporen. Soms is de identiteit van de
 dader te achterhalen door uit te zoeken of het via een computer op school is verzonden
 en zo ja welke. Dat is te zien in de zogenaamde log-files van de school-server. Vraag de ict-
 coördinator u hierbij te helpen. Ook de stijl van het bericht en eventuele taalfouten kunnen
 de dader verraden. De dader kan wellicht ook worden gevonden doordat u een gesprek
 aangaat met de klas over wat er is gebeurd.
- Digitaal pesten opnemen in het anti-pestbeleid en de regels rondom internet gebruik
 Duidelijk en zichtbaar stellen.
 
Tips voor kinderen: wat je kunt doen wanneer je digitaal gepest wordt:
- Log uit of blokkeer de persoon die naar tegen je doet.
- Negeer pestmails. Antwoord niet. Pest niet terug.
- Maak een printje van het gesprek, mail of ‘rare site’ en vraag om hulp bij je ouders en
 leerkracht.
- Praat erover met vrienden, ouders of je leerkracht.
- Voel je niet schuldig als er iets vervelends gebeurt. Het is niet jouw schuld en je hebt het
 niet zelf uitgelokt.
 
Tips voor ouders:
- Laat een kind nooit alleen met een computer, zorg dat u uw kind kunt zien als hij achter de
 computer zit.
- Praat geregeld met uw kinderen over wat ze online doen en met wie ze praten en toon
 interesse als uw kind iets wil vertellen of laten zien.
- Surf regelmatig samen met uw kind. Neem de tijd om te zien wat uw kind op het internet
 doet, wat zijn interesses zijn en leer zelf ook werken met de programma's die uw kind
 gebruikt.
- Maak duidelijke afspraken met uw kind over het internetgebruik zoals de tijd die online
 wordt doorgebracht (hiervoor kunnen ook de tips voor kinderen gebruikt worden).
- Help uw kind een nickname of e-mailadres te kiezen waaruit geen persoonlijke informatie
 kan worden afgeleid. Voorkom vooral suggestieve namen zoals 'lovelygirl'.
- Instrueer kinderen om geen persoonlijke gegevens aan onbekenden te geven (adres,
 telefoonnummer, bankrekeningnummer, etc.).
- Maak uw kind duidelijk dat de virtuele wereld een schijnwereld is. Wat gepresenteerd
 wordt als echt kan een verzinsel zijn.
- Bij jonge kinderen is het nuttig om af en toe de 'history' van de browser te bekijken. Hier
 kunt u zien waar ze geweest zijn. Instrueer tieners dat de history niet gewist mag worden.
- Zorg dat er een goede virusscanner op uw pc staat en ververs regelmatig de bijbehorende
 database van bekende virussen. Vraag uw kinderen het u te melden wanneer de pc 'raar'
 doet.
- Schakel bij steeds terugkerende dreigmail de school in. 
- Verzamel de bewijslast van rare mails, sites, e.d.
- Praat met andere ouders, die u kunnen steunen. Bijvoorbeeld op het Forum van
 www.ouders.nl. Ook kunt u terecht bij het gratis telefoonnummer 0800-5010 (voorheen de
 onderwijstelefoon).
 

Digitaal pesten is strafbaar als het gaat om stalking, blootfoto’s of andere foto’s van een ander op internet zetten, hacken, happy slapping, bedreigingen, smaad, laster en discriminatie, vernieling. Mochten deze dingen zich voordoen dan kunnen ouders aangifte doen bij de politie. Belangrijk is dan wel om bewijsmateriaal te verzamelen.

 

Terug naar boven