Klachtenprocedure

Klachtenprocedure
Voor de scholen van VCNO Papendrecht heeft het bevoegd gezag een klachtenprocedure opgesteld. Ouders en leerlingen kunnen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bevoegd gezag en het personeel. Het klachtrecht heeft een belangrijk signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs.
Door de klachtenregeling ontvangen het bevoegd gezag en de school signalen die ons kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school. Met de regeling wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd, waarmee het belang van de betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat).

De genoemde klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Komt u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uit, dan kunt u contact opnemen met de algemeen directeur. Is uw klacht dan nog niet naar tevredenheid behandeld, dan kunt u contact opnemen met het schoolbestuur.
 

Ons schoolbestuur heeft een klachtencommissie samengesteld en heeft zich aangesloten bij een landelijke commissie. Er is op onze school een contactpersonen die de klager kan verwijzen naar de vertrouwenspersonen en de klager wegwijs maken in de klachtenregeling.
Dat is mevr. Gerda van Wijk. Het spreekt vanzelf dat elk gesprek ook vertrouwelijk wordt behandeld. De officiële klachtenprocedure ligt op school ter inzage.