MR
De Medezeggenschapsraad (MR)

De taken van de MR
 
De medezeggenschapsraad komt ongeveer 5 maal per jaar bij elkaar. Zij spreekt mee over allerlei beleidszaken die met de school en het onderwijs te maken hebben. Bijvoorbeeld: inhoud van de schoolgids, vakantieregeling, sollicitatieprocedures, inzet van personeel.

Voor verschillende belangrijke beslissingen zijn directie, bovenschools management en colleges van bestuur verplicht personeel en ouders te raadplegen. In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS), staat dat dit moet gebeuren via de Medezeggenschapsraad (MR).

Er zijn verschillende soorten beslissingen:
- die waarover de schoolleiding de MR alleen hoeft te informeren
- die waarover de MR eerst advies moet geven
- die waarvoor instemming van de MR vereist is

Samen met directie en bovenschools management denkt de MR dus mee over de kwaliteit van het onderwijs, voorzieningen in het gebouw en arbeidsomstandigheden.

Voor schooloverstijgende zaken is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) met vertegenwoordigers uit medezeggenschapsraden van alle scholen binnen het VCNO Papendrecht.

Jaarverslag

Ieder jaar wordt er een jaarverslag opgesteld, waarin de MR kort beschrijft wat zij het afgelopen jaar heeft gedaan. Het jaarverslag van 2016-2017 kunt u hier raadplegen.

De samenstelling van de MR

De MR bestaat voor 50% uit leerkrachten en 50 % uit ouders. Ouders krijgen door MR lidmaatschap meer inzicht in alles wat er op school omgaat, hoe het daar reilt en zeilt. Hieronder kunt u zien wie de MR-leden op dit moment zijn.


Dhr. A. Bot, voorzitter, oudergeledeging

Dhr. R. Kieviet, secretaris, oudergeleding

Mevr. A. Lodder, personeelsgeleding

Mevr. J.E. de Groot, personeelsgeleding

Mevr. J. van de Graaf, oudergeleding

Mevr. E. Verheij, oudergeleding

Mevr. M. Dubois, personeelsgeleding

Mevr. G. Louwerens, personeelsgeleding

Mevr. S. Weiland, oudergeleding

Mevr. W. Koppenol, personeelsgeleding


Bij vacatures in de oudergeleding worden er verkiezingen gehouden. Alle ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.

Contact en informatie

Voor vragen/ opmerkingen kunt u mailen naar: mr@kbspapendrecht.nl