Ouderbetrokkenheid 3.0
Maakt een goede samenwerking tussen school en ouders nou echt het verschil voor wat betreft de leerprestaties van kinderen en jongeren? Onderzoek laat zien van wel. Inmiddels is voldoende aangetoond dat leerlingen meer gemotiveerd zijn en dat hun welbevinden en leerprestaties toenemen wanneer hun ouders betrokken zijn. Bedoeld wordt dan een werkelijke samenwerking, en niet zozeer de vrijwillige activiteiten die ouders op school doen. 

Ouderbetrokkenheid is iets anders dan ouderparticipatie
Als ouders meedoen met activiteiten of hand- en spandiensten verrichten op school, dan spreken we van ouderparticipatie. Een formele vorm hiervan zijn ouders die zitting hebben in de medezeggenschapsraad of het bestuur. Ouderparticipatie zien we veel op de basisschool. Hoewel kinderen de aanwezigheid van hun ouders op school vaak prettig vinden, heeft het geen aantoonbare invloed op hun schoolontwikkeling. We spreken van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich (mede) verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen. Ouderbetrokkenheid gebeurt vooral thuis en levert een grote bijdrage aan de ontwikkeling en het leersucces van kinderen.

Ouderbetrokkenheid 3.0
Ouderbetrokkenheid 3.0 is een manier van denken die school en ouders helpt om goed en slim samen te werken. Een denkwijze die helpt om elkaar te begrijpen. En dat is prettig, want als we herkennen waar de belangen overeenkomen en waar ze elkaar versterken, dan geeft dat nieuwe inzichten en betrokkenheid op elkaar en de gehele school. En dan wordt ouderbetrokkenheid veel meer een gelijkwaardige en niet-vrijblijvende samenwerking, waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind (de leerling). Ouderbetrokkenheid 3.0 noemen we dat: van informeren naar samenwerken.

Ouderbetrokkenheid 3.0 is de logische doorontwikkeling van ouderbetrokkenheid 1.0 en ouderbetrokkenheid 2.0.

Hieronder schematisch wat ouderbetrokkenheid 1.0, 2.0 en 3.0 inhoudt. meer info kunt u lezen in het gratis ebook. Bron: www.cps.nl