Plusklassen Koningin Beatrixschool
Op de Koningin Beatrixschool werken we voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong of hogere begaafdheid met plusklassen. In deze kleine groepen wordt 1-2 uur per week verbreding en verdieping geboden naast het extra aanbod in de klas.

De zorgcoördinator neemt n.a.v. de door ouders en leerkracht ingevulde vragenlijsten over de ontwikkeling van het kind, in overleg met de groepsleerkracht, het besluit of een leerling wordt geplaatst. Vervolgens wordt er contact opgenomen met de ouders/verzorgers en vindt er een gesprek plaats met de ouders en het kind. De plusklasleerkracht is hierbij aanwezig en ontmoet zo van te voren het kind.

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen, binnen de eigen leeromgeving, gelijkgestemden kunnen ontmoeten. Er wordt van de leerling verwacht dat hij/zij taakgericht en gemotiveerd is.
Kinderen uit de groepen 1, 2 en 3, die een ontwikkelingsvoorsprong hebben, kunnen worden geplaatst in de Verrekijkergroep. De Verrekijkergroep 1/2 en de Verrekijkergroep 3 komen op woensdag bijeen o.l.v. Manon van der Plank. De plusklassen voor de groepen 4 t/m 8 komen op maandag bijeen o.l.v. Steven Verspui. Tijdens het schooljaar vindt er een evaluatie gesprek plaats met ouders en leerling en aan het einde van het schooljaar is er een rapportage. Na elke vakantie ontvangen de ouders bericht wat er in de plusklassen aangeboden wordt en wat de thema’s zijn.
In het aanbod in de plusklassen willen we de vaardigheden die vallen onder de 21st Century Skills een centrale plaats geven. Tevens zal gewerkt worden met Acadin, een uitdagend digitale leerlijn en passend bij deze skills. 

21st Century Skills:
In onze samenleving hebben de laatste decennia grote veranderingen plaatsgevonden die een enorme invloed hebben op de manier waarop we leven, leren en werken. Onze samenleving is getransformeerd van een landbouw- naar een industriële samenleving en daarna naar de huidige kennis- of informatiesamenleving. Door de opkomst en de ontwikkeling vervagen grenzen en staat het delen van kennis en communiceren voorop. Dit biedt kansen om samen te werken aan problemen die creatieve oplossingen nodig hebben.
Ook het werken in een kennissamenleving is veranderd; er ontstaan andere soorten banen. Banen waarin een beroep wordt gedaan op competenties als kennisconstructie, samenwerking, probleemoplossend vermogen en creativiteit. Als gevolg hiervan is het noodzakelijk dat leerlingen de kans geboden wordt zich de juiste vaardigheden eigen te maken. Dit zijn vaardigheden die vallen onder de 21st century skills.
De uitwerking van deze vaardigheden ziet u in de lessen terug in de vorm van: leren communiceren, debatteren en discussiëren, netwerken, informatie verzamelen, problemen oplossen, onderzoeken enz.