Verwijzing PO – VO

 

Protocol verwijzing PO – VO
 
 
 
 
Inleiding
Op de Koningin Beatrixschool te Papendrecht geven we de leerlingen in het laatste jaar (groep 8) een advies voor de keuze Voortgezet Onderwijs (VO).
 
 
Groep 7
 
In bijzondere gevallen gaan leerlingen, mits zij minimaal 8 jaren basisonderwijs hebben gekregen, van groep 7 door naar het VO. Deze verwijzing gaat in zorgvuldig overleg met ouders.
In groep 7 praten we officieel nog niet over het advies. Wel komt dit onderwerp informeel aan de orde in oudergesprekken. Ook tippen we ouders incidenteel al te gaan kijken op ‘Open dagen’ van diverse scholen.
 
 
Eerste inforonde
 
Begin groep 8 worden ouders op de jaarlijkse info-avond uitgebreid voorgelicht over dit onderwerp. Ons beleid rondom toetsing en advies wordt uitgelegd en er is ruimte voor het stellen van vragen. De eindverantwoordelijkheid voor deze avond ligt bij de bovenbouwcoördinator.
 
 
Hoe komt het advies tot stand
 
Het advies wordt gegeven door een commissie. Naast de groep 8 leerkrachten bestaat deze commissie ook uit de groep 7 leerkrachten, zorgcoördinator bovenbouw en de bovenbouwcoördinator.
De adviesgesprekken met ouders worden gevoerd door de leerkrachten van groep 8. Gesprekken over zorgleerlingen en gesprekken met een specifiek karakter worden bijgewoond door de zorgcoördinator of bouwcoördinator! Wijzigingen in het advies kunnen alleen worden aangebracht na overleg met de commissie.
 
 
Voorlopig en definitief advies
 
Eind oktober/ begin november komen we met een voorlopig advies en begin februari met het definitieve advies. We baseren het advies op; inzet leerling, rapportgegevens, Leerlingvolgsysteem en drempelonderzoek.
 
In de maand maart melden ouders hun kind aan bij een school voor VO. Wij voegen daar ons, door ouders ondertekend, overdrachtsformulier aan toe. Dit overdrachtsformulier is een standaard formulier dat alle scholen digitaal aanleveren aan het VO. In de maand april vinden gesprekken met het VO plaats en aan het eind van de maand ontvangen de ouders een bericht van toelating.


Eindtoets

Voorheen werd er een CITO eindtoets afgenomen in februari. Sinds 2014-2015 is dit niet meer zo. Er wordt nu een verplichte eidntoets afgenomen in april. Binnen onze Vereniging zullen we dit schooljaar de eindtoets Route 8 afnemen.  
Het resultaat van de deze eindtoets zal een bevestiging zijn van het gegeven advies. In uitzonderingsgevallen kan het mogelijk leiden tot een herziening van het advies. 
 
 
Ontwikkelingsperspectief en uitstroomprofiel
 
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, is de school verplicht vanuit het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs, een ontwikkelingsperspectief (OPP) op te stellen. In dit OPP wordt een voorspelling gedaan, op basis van het Cito leerlingvolgsysteem, waar een leerling aan het einde van de basisschool, op grond van de intelligentie of aangetoond leerrendement, mogelijk zou kunnen uitstromen. Dit wordt ook wel het uitstroomprofiel genoemd. Tevens wordt in het OPP de belemmerende en bevorderende factoren beschreven die van invloed zijn op het leerresultaat. Aan de hand van het OPP zal voortdurend bekeken worden of aan deze verwachting wordt voldaan, of dat er bijgesteld moet worden. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders. 
Het OPP wordt gebruikt voor een weloverwogen VO advies.
 
 
Drempelonderzoek
 
Naar aanleiding van het drempelonderzoek wordt er gekeken of een leerling nader onderzocht dient te worden door middel van een NIO onderzoek of verkorte WISCIII (intelligentieonderzoeken) en mogelijk een aanvullend onderzoek.
Uit dit onderzoek blijkt of een leerling in het VO extra ondersteuning nodig heeft.
Om deze zorg te kunnen financieren zal de Advies- en Toelatingscommissie van het Voorgezet Onderwijs (AT VO) een toelaatbaarheidsverklaring moeten afgeven.