Zorg in de Groep

Op alle scholen binnen ons samenwerkingsverband wordt gewerkt met de 1-zorgroute, ook wel handelingsgericht werken genoemd. Centraal uitgangspunt is dat in de scholen het accent niet langer ligt op het denken in termen van problemen bij zorgleerlingen, maar meer in termen van onderwijsbehoeften. Met andere woorden: wat heeft deze leerling nodig om het volgende ontwikkelingsdoel te bereiken? In de praktijk betekent dit dat de leerkracht twee keer per jaar in een groepsplan formuleert hoe hij/ zij de komende periode tegemoet wil komen aan de onderwijs-behoeften van de verschillende leerlingen. Het opgestelde groepsplan wordt steeds besproken met de zorgcoördinator. In het groepsplan maakt de leerkracht onderscheid tussen de A-, B- en C-groep. De B-groep bestaat over het algemeen uit kinderen die het gewone onderwijsprogramma volgen. Voor de kinderen in de C-groep wordt het reguliere aanbod aangepast op basis van de onderwijsbehoeften. Zo zijn er bijvoorbeeld kinderen die extra hulp krijgen binnen de groep en in extreme gevallen buiten de groep. Ook voor de A-leerlingen worden specifieke aanpassingen gedaan. Sommige kinderen uit de A-groep mogen bijvoorbeeld minder van de gewone stof maken (die zij vaak toch al beheersen), zodat ze meer tijd over houden voor uitdagende lesstof. Naast de drie niveaugroepen is het incidenteel mogelijk dat een kind op een eigen leerlijn werkt. Dit  betekent dat meerdere vakgebieden voor deze leerling worden aangepast aan zijn of haar individuele niveau. Ook hierbij staat de onderwijsbehoefte van de leerling centraal. Door de 1-zorgroute wordt er dus meer aandacht besteed aan de verschillen tussen leerlingen. Kenmerkend hierbij is het proactieve karakter. Er wordt vooruit gekeken: wat zal deze leerling nodig hebben om het komende doel te bereiken? Voor u als ouder is het wellicht goed om te weten dat ouders als een belangrijke partner gezien worden bij de 1-zorgroute. Ouders zullen, waar nodig, betrokken worden in het meedenken over de onderwijsbehoeften van hun kind. Doordat alle scholen binnen het samenwerkingsverband werken met de 1 zorgroute is het gemakkelijker om tot uitwisseling en samenwerking te komen. Alle scholen spreken immers dezelfde ‘taal’. Ook de samenwerking met bovenschoolse partners zoals het ondersteuningsteam zal hierdoor beter verlopen. Het ondersteuningsteam is een overlegvorm waarin verschillende professionals (zorgcoördinator, leerkracht, schoolarts, orthopedagoge en een schoolmaatschappelijk werkster) vragen beantwoorden van leerkrachten en/ of ouders, over de zorg aan kinderen. De taak van het ondersteuningsteam is om hen te adviseren over hulp. Dit team komt 6 maal per schooljaar bij elkaar. Eén van de directeuren van de scholen zit deze ondersteuningsteambijeenkomsten voor. Als de vraag niet in het zorgteam kan worden opgelost, kunnen we naar het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) gaan voor het zgn. casuïstiek overleg. Hierin zitten weer andere geledingen dan in het ondersteuningsteam. Vaste deelnemers zijn Jeugdzorg, schoolarts, (school)maatschappelijk werk en Yulius. Op aanvraag kunnen er nog andere geledingen aanschuiven. Voor het casuïstiek overleg kan ook iemand anders een aanmelding doen. Ook dit gebeurt alleen met toestemming van ouders. U bent dus altijd op de hoogte van wat er speelt. Door de wet passend onderwijs kunnen we vanuit het ondersteuningsteam ook een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal basisonderwijs aanvragen, indien een leerling die ondersteuning ook echt nodig heeft. De 1-zorgroute zal op termijn dus leiden tot een verbetering van de zorg op het niveau van de groep, de school en op regionaal niveau. Verder zijn we bezig met ‘1 stap verder met de 1 zorgroute’,een verdieping op de 1-zorgroute gekoppeld aan de schoolopbrengsten. Wilt u meer lezen over de 1- zorgroute? Meer informatie vindt u op de website www.1zorgroute.nl.